Kinabalu

Karelia

Sri Lanka

Kola Peninsula

 

Arkhyz

Netherlands

Lake Baikal

China

Japan

Vietnam